ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, AANNEMING EN DIENSTVERLENING (editie 01.09.03)

 

1. TOEPASSING

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen, aannemingen en dienstverleningen van onze vennootschap.  Zij worden aangevuld en eventueel gewijzigd door de bijzondere voorwaarden vermeld in de aanbieding.  Indien de klant ons vóór de indiening van de aanbieding niet heeft in kennis gesteld van zijn voornemen zich te beroepen op zijn eigen aankoop- of aannemingsvoorwaarden en zelfs als deze voorwaarden bij de bestelling worden gevoegd, zullen onderhavige voorwaarden gelden in de plaats van deze van de klant, bij gebrek aan aanvaarding door ons in onze orderbevestiging.

 

2. AANBIEDINGEN

De aanbieding is geldig gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de opstelling.  De prijzen, opgegeven zonder B.T.W., zijn netto en gelden onder voorbehoud van aanvaarding door ons bij de bestelling voor verpakt materiaal franco geleverd in België en/of voor de dienstverlening beschreven in de aanbieding.  Voor materiaal van vreemde oorsprong zijn onze prijzen opgemaakt, rekening houdend met de wisselkoers van de dag van de aanbieding.  We behouden ons het recht voor onze prijzen te wijzigen op de datum van de facturatie, indien deze koers zou wijzigen.

 

3. BESTELLINGEN

Elke bestelling kan slecht als definitief worden aanzien na onze aanvaarding aan de voorwaarden vermeld in onze orderbevestiging.  Bij gebrek aan orderbevestiging geldt onze factuur als aanvaarding van de bestelling.

 

4. LEVERINGS- EN/OF UITVOERINGSTERMIJNEN

De leverings- en/of uitvoeringstermijn vangt aan na de technische klaring van de bestelling en de betaling van het eventuele voorschot.  Bestellingen van bijkomende leveringen en/of dienstverleningen gedaan na onze orderbevestiging kunnen een herziening van de oorspronkelijke termijn teweegbrengen.  Een door de klant gevraagde wijziging van de oorspronkelijke termijn kan een prijsherziening teweegbrengen.

 

5. OVERSCHRIJDING VAN TERMIJNEN

Een termijnoverschrijding geeft aan de klant noch het recht tot annulering van de bestelling noch het recht schadevergoeding te eisen.  De vertragingsboeten, die wij aanvaarden ten titel van forfaitaire schadevergoeding, zullen slechts verschuldigd zijn indien de vertraging in de levering en/of de dienstverlening een behoorlijk bewezen schade veroorzaakt heeft en zullen berekend worden op de waarde van de vertraagde leveringen en/of dienstverlening aan 0,5 % per volledige week vertraging met een maximum van 5 %.

 

6. BETALINGEN

De facturen zijn contant, netto, zonder disconto betaalbaar op de zetel van de vennootschap (Biestebroekkaai 300, 1070 Brussel).  Geen enkele inhouding ten titel van waarborg zal mogen toegepast worden.  Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest opleveren aan de intrestvoet toepasselijk inzake betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met 1 %, evenals een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10 % van het bedrag van de factuur met een minimum van 250,00 EUR.  Indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor onmiddellijke betaling te eisen van alle andere nog niet vervallen facturen en de uitvoering op te schorten van andere bestellingen of deze te verbreken, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te eisen.

 

7. WAARBORG

Ons materiaal is gewaarborgd tegen elk gebrek, verborgen gebreken inbegrepen, gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de dag van de risico-overdracht.  Onze verplichtingen beperken zich tot het, naar onze keuze, vervangen of herstellen in onze fabriek of werkplaats van de als defect erkende stukken.  De klant moet de nodige tijd geven om het gebrek te herstellen.  De kosten van het transport naar de fabriek zijn ten laste van de klant.  De interventies onder waarborg vinden plaats tijdens de normale kantooruren.  De waarborg geldt slechts voor gebreken die ontstaan zijn onder normale en correcte gebruiksvoorwaarden.  De gevolgen van normale sleet of te wijten aan toeval of overmacht zijn uitgesloten uit de waarborg.  We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die de koper of uitbater mocht lijden ingevolge een stilstand, een ongeval, een gebrek of om het even welke ontregeling in de werking van zijn installaties.

 

8. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO'S

We blijven eigenaar van de leveringen tot aan de volledige betaling ervan.  De overdracht van risico's vindt plaats wanneer de goederen de fabriek verlaten of ter beschikking gesteld worden voor levering.  De verzending, zelfs franco, geschiedt op risico van de klant.

 

9. INTELLECTUELE RECHTEN

De studies en de documenten van welke aard ook, zoals plannen, tekeningen, schema's, ontwerpen enz. blijven onze eigendom.

 

10. RECHTSMACHT

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de bestelling vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.